ПОВЕДЕНЧЕСКИ ФИНАНСИ


 

ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА КУРСА

Курсът е разработен на основата на последните световни научни изследвания в областта на поведенческите финанси и надгражда до голяма степен познанията в сферата на капиталовите пазари – затова и изисква някакви предварителни познания в областта на финансите, анализа и търговията с финансови инструменти, управлението на парични средства и/или други релевантни знания.

Обучението е интензивно, набляга се на проблеми от практиката.
На курситите се предоставят значими по обем учебник и учебни материали.

Обект на изследване и анализ в трите модула на курса е процесът на формиране на цените и изменението на доходността на финансовите активи, търгувани на капиталовите пазари.

Предметът на анализ е влиянието и особеностите на ирационалното поведение на инвеститорите в ценни книжа, върху динамиката и доходността на финансовите активи на фондовия пазар.

Конкретните задачи са свързани със ситематизиране, анализ и обяснение на съвременните особености и практиката при вземане на инвестиционни решения: по-конкретно върху важността на влиянието на специфични поведенчески фактори върху инвестиционната дейност на фондовия пазар, водещи до предпоставки отчитащи следните фактори:

  • Високата динамичност и изменчивост на финансовите пазари, като система.
  • Същественото влияние на различните поведенчески грешки (склонности) върху поведението на значима част от участниците на фондовия пазар.
  • Съществуването на доминираща категория от пазарни участници, оказващи решаващо влияние върху динамиката на съвременните пазари по цял свят и много други.

В резултат на теоретичната основа натрупана в първите два модула в настоящия курс, в третата част се разглеждат прилагани досега и предложени нови средства (политики), както и концептуален подход за преодоляване на негативните последици от влиянието на специфични поведенчески фактори и аномалии при вземането на инвестиционни решения.

ЦЕЛ НА КУРСА

Курсът си поставя за цел да проследи и анализира особености при вземане на решения от страна на инвеститорите в ценни книжа/финансови инструменти и на динамиката на финансовите пазари (излизащи от рамката на класическата парадигма), както и да разгледа различни подходи за справяне с „неефективността” на съвременния капиталов пазар и основните „аномалии” в поведението на инвеститорите.

Да определи набор от ключови предпоставки и ограничения на реалния фондов пазар, отчитането на които е принципно необходимо за точното предвиждане (проектиране) на пазарната цена и доходност на борсово-търгуемите финансови активи.

Да насочи всеки участник в курса към изграждане на личен подход за анализ и проекция на динамиката на цените и доходността на финансовите активи – отчитащ коректно, както инвестиционно-поведенческите характеристики на масата от инвеститори, спецификата на средата, обобщената прогноза на инвеститорите на фондовия пазар (т. нар. market sentiment), така и възпроизвеждащ многостепенни нива на мислене от страна на анализиращия.

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА КУРСА

Курсът се състои от три основни модула с общ обем от над 150 страници, предвиден е за 12 академични часа.
СТРУКТУРАТА НА МАТЕРИАЛА ПО МОДУЛИ Е КАКТО СЛЕДВА:

1. В първият модул се систематизират и обясняват значителни по мащаби и редовно повтарящи се характерни особености в динамиката на финансовите активи (търгувани на фондовите пазари), противоречащи на предпоставките и изводите на класическата парадигма. Акцентира се на онези специфични аспекти, които се отклоняват от теоретичния модел на рационалния избор и хипотезата за ефективните пазари (ХЕП) – намиращи своето обяснение в рамките на поведенческите финанси. Прави се анализ и критична оценка на влиянието на „индивидуалните поведенчески особености“ върху изграждането на личната инвестиционна стратегия и връзката ѝ с пазарната динамика, като се анализират и факторите които им влияят. Посочват се, систематизират и разискват тези специфични икономически последици от нивото на „ирациалност” присъстващо на съвременните капиталови пазари, „аномалиите” и инветиционно-поведенчески грешки (склонности) сред участниците, оказващи най-силно влияние върху цялостната динамика на фондовите пазари и формирането на доходността на борсово-търгуваните финансови активи, търгувани на съвременните фондови пазари.

2. Продължавайки критичния анализ на емпирично установените „аномалии“ на по-високо ниво, във втория модул се провежда анализ на съществуващите релевантни подходи за моделиране и проектиране на динамиката на борсово-търгуемите финансови активи. Надграждайки анализа на теоретичните и практически разработки в областта на моделирането и проектирането на доходността на финансовите инструменти, се разглеждат и систематизират тези от тях, които са възникнали в отговор на емпиричната несъстоятелност на класическата теория и ХЕП. Проведеният критичен анализ позволява да се разкрият силните страни и недостатъците на повечето от значимите (в контекста на изследвания проблем), методики и модели. Оказва се, че в значителна част от случаите, формалните модели страдат от противоречива теоретична обосновка (или пълна липса на такава), волунтаризъм, ниска прогностична стойност спрямо реалността на капиталовия пазар и др. Обсъжда се наличието и нивото на субективизмът в процеса на оценка на финансовия актив (на инвестиционната стойност), на прогнозните финансови показатели и др. Дискутира се използването на ориентировъчни „неформализирани“ подходи от участниците на капиталовия пазар – с цел получаване на по-точни прогнозни показатели , отчитащи ирационалните сили и възприемащи съвременните капиталови пазари, като нелинейни динамични системи.

3. В третия модул е практически насочен. Описват се, систематизират и анализират всички важни етапи от изграждането на личен инвестиционен портфейл и факторите които му влияят. Оценява се личната практика в контекста на дискутираните проблеми. На тази основа се правят изводи за общите пазарни настроения (т. нар. Market Sentiment) и средата в която инвеститорите са принудени да формират своята инвестиционна стратегия. Дискутират се реални ситуации от практиката, отправят се критични бележки и предложения.

Предлага се подход за проектиране на доходността на финансови активи, отчитащ спецификите на средата и поведенческите особености на инвеститорите. Отчитайки влиянието на различните поведенчески аномалии (като важен елемент в процеса на вземане на инвестиционни решения на капиталовите пазари), се открояват критерии за анализ и подбор на инвестиционната информация – с цел минимизиране на ефектите предизвикани от основните аномалии в поведението на инвеститорите. Изтъква се нуждата и се възпроизвеждат многостепенни нива на мислене при анализа и изработването на инвестиционни решения. Разработва се теоретична концепция и основани на нея базов подход, алгоритъм и политики за коректна проекция динамиката на доходността на публично търгувани финансови активи на фондовия пазар (акции) – като същевременно се отчитат поведенческите особености, както от страна на анализиращия, така и при вземането на инвестиционни решения от страна на инвеститорите.

Присъствено обучение с продължителност 12 академични часа.
Цена: 750 лв. Адрес: бул. „Васил Левски“ 70.
 Дати на предстоящ курс
Лектор: д-р Александър Апостолов
pic intro_Behavioral Economics and Finance

Submit